TRIANGELMục tiêu của chính sách chất lượng nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng luôn ở mức tối đa bao gồm các giá trị được đưa ra dưới đây;

Không được nhượng bộ về chất lượng trong bất kỳ khâu nào, từ sản xuất đến vận chuyển.

Liên tục phát triển hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi để đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn và mang lại sự hài lòng liên tục cho khách hàng.

Để giảm chi phí, tăng hiệu quả bằng phương pháp cải tiến liên tục.

Để duy trì nhận thức về chất lượng, đào tạo thường xuyên cho nhân viên của chúng tôi.

Để sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế để dẫn đầu ngành và nhận được các chứng chỉ cần thiết.

GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA CHÚNG TÔI

hình ảnh